Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần hóa học cây chóc máu (Salacia Chinensis L.) thu tại Thừa Thiên Huế

Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Vũ Đào Thắng, Trần Văn Sung

Tóm tắt


Nghiên cứu thành phần hóa học cây chóc máu (Salacia Chinensis L.) thu tại Thừa Thiên Huế

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP