Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học cây diếp cá suối Gymnotheca chinensis decne (Saururaceae). I. Các hợp chất tritecpen

Hà Việt Sơn, Hoàng Thanh Hương, Nguyễn Hữu Khôi

Tóm tắt


Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học cây diếp cá suối Gymnotheca chinensis decne (Saururaceae). I. Các hợp chất tritecpen. Một số kết quả nghiên cứu về thành phần tritecpenoit cây diếp cá suối được trình bày trong bài báo này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP