Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của dung môi đến tính bền của xúc tác phức coban dị thể trong phản ứng oxi hoá chọn lọc của sec-phenetyl ancol

Vũ Thị Thu Hà, Alain Tuel

Tóm tắt


Bài báo nêu lên sự ảnh hưởng của môi trường phản ứng đến khả năng tan của Co từ pha rắn vào pha lỏng và đến hoạt tính và tính bền của chất xúc tác Co (II) gắn trên chất mang oxit silic, dạng mao quản trung bình có trật tự SBA-15. Ảnh hưởng của dung môi đến tính bền của xúc tác phức coban dị thể trong phản ứng oxi hoá chọn lọc của sec-phenetyl ancol.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP