Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chuyển hoá 3-oxominovin thành ancaloit minovin

Phan Đình Châu

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp điều chế minovin (1) bằng cách chuyển hóa hợp chất là 3-oxominovin (3) [5, 6]

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP