Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric

Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức

Tóm tắt


Thông báo một số kết quả chiết các nguyên tố đất hiếm nhóm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP