Tạp chí Hóa Học, T. 46, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu động học của phản ứng oxi hoá phenol đỏ trên xúc tác Fe-SBA-15

Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu

Tóm tắt


Trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp trực tiếp Fe-SBA-15 có hàm lượng sắt cao bằng phương pháp điều chỉnh pH và động học hình thức của phản ứng oxi hóa phenol đỏ bằng H2O2 trên xúc tác Fe-SBA-15 điều chế được.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP