Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 2 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần hóa học cây xàng dùng cambốt (Arnicrate cambodiana (pierre) n.hall.) họ dây gối (Celastraceae).

Vũ Đình Hoàng, Đào Thị Tố Uyên, Phạm Gia Điền

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP