Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hữu cơ hóa clay tuy phong bằng axit aminotrimetylphotphonic

Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Trương Hoài Nam, Nguyễn Đức Nghĩa

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP