Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 1 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan

Lê Thanh Tùng, Hoa Hữu Thu

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP