Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 6 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của phương pháp tổng hợp đến tính chất cấu trúc của nhôm oxit. Tiềm năng ứng dụng làm chất mang của nhôm oxit mao quản trung bình có trật tự

Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Đinh Thị Ngọ

Tóm tắt


 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP