Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 4 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng cracking phân tử lớn

Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hoài Nam

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP