Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 5 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính

Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đõ Bình Minh

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP