Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 1 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của cacbon nano tube đối với vật liệu polime tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên/styren butadien và cao su thiên nhiên/polypropylen

Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Quang, Trần Văn Sung

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP