Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Oxi hóa chọn lọc ancol benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình

Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tiến Thảo, Phạm Thị Thắm

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP