Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu động lực phân tử ảnh hưởng của đột biến E226Q đến tính chất của phức enzym CD38 với cADPR

Đặng Ứng Vận

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP