Tạp chí Hóa Học, T. 47, S. 2 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến tính ghép axit acrylic lên chitin bằng phương pháp chiếu xạ để hấp phụ ion Zn2+ và Cu2+

Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy

Tóm tắt


 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP