T. 41, S. 1 (2004)

Mục lục

Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat Tóm tắt PDF
Liên Vãn Thân 43-46
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2 / dế kính Tóm tắt PDF
Nam Thị Hoài Lê, Dũng Tiến Bùi, Đức Thị Trần, Dung Thị Nguyễn, Nghĩa Xuân Nguyễn 47-51
Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa Tóm tắt PDF
Quyên Thị Ngọc Hoàng, Quế Xuân Lê, Bạch Dình Đặng 52-56
Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4',5,6-trihidroxy-3,3',7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae Tóm tắt PDF
Hương Thị Thu Đỗ, Sung Văn Trần, Nam Hải Nguyễn, Zun Byung Ahn 57-60
Hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ ̣(La, Pr, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hỡp tributylphotphat và axit 2-etylhexyl 2-etylhexyl photphonic từ dung dịch axit nitric. Tóm tắt PDF
Đại Minh Lưu, Minh Vũ Đặng, Mai Quang Võ 61-66
Khảo sát ảnh hưởng của Thành phần các cấu tử đến độ bền thời tiết của vật liệ elastomeric alloy Tóm tắt PDF
Vân Thị Thanh Trần, Quang Nguyễn, Cường Duy Ngô, H Michael 67-70
Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens Tóm tắt PDF
Chiến Quyết Nguyễn, Hùng Văn Nguyễn, Sung Văn Trần 71-75
Sử dụng kỹ thuật gián đoạn trong công nghệ xử lý nước rác Tóm tắt PDF
Cát Văn Lê, Quang Hũu Trần, Nhung Thị Hồng Đồ 76-82
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) dipivaloylmetan Tóm tắt PDF
Nhâm Hoàn, Huy Hùng Nguyễn, Nhuận Hoàng 83-87
Ảnh hưởng của hàm lượng chất khơi mào tpo đến quá trình khâu mạch quang trong điều kiện ánh sáng tự nhiên của hệ tritiol / butadien nitril Tóm tắt PDF
Triều Thị Việt Nguyễn, Phúc Đức Đặng, Hiền Xuân Lê, Phương Trí Nguyễn 88-92
Tổng hợp và chuyển hóa các hợp chất tương tự khancon có chứ vòng indol : XIV - Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β - không no đi từ dẫn xuất của resoxinal và các indol-3- Tóm tắt PDF
Thảo Minh Nguyễn, Phong Văn Phạm, Thắng Thế Hoàng, Thảo Thị Đào 93-98
Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây lá ngón (Gelsemium elegans) của việt nam: Phần l – Phân lập và định cấu trúc các oxindol ancaloit Tóm tắt PDF
Dung Kim Lại, Thủy Thị Trịnh, Sung Văn Trần, Điền Gia Phạm, Ninh Thị Phạm 99-104
Hệ số khuếch tán Cl- và các dạng nồng độ của Cl- trong bê tông Tóm tắt PDF
Tường Văn Phan, Dương Trần 105-109
Thermomechanical characteristics of rigid poly(vinyl chloride) crosslinked by a peroxide in the presence of trimethylolpropane trimethacrylate Tóm tắt PDF
Hoang Thai, Neil Varshney 110-114
Isomeranzin against Herpes simplex virus in vitro from Clausena heptaphylla (Roxb.) W. & ARN.: Isolation, structure and biological assay Tóm tắt PDF
Huy Duc Luu, R Caple, C Kamperdick, Diep Thi Nguyen, R Karim 115-120
A new 3α-acetoxy-urs-23,28,30-trioic acid from the leaves of Acanthopanax Trifoliatus Tóm tắt PDF
Kiem Van Phan, Dat Tien Nguyen, Minh Van Chau, Lee Joon Jung, Kim Ho Young 121-124
Flavonoid glucosides from the leaves of Croton tonkinensis Gagnep., Euphorbiaceae Tóm tắt PDF
Giang Minh Phan, Lee Joon Jung, Son Tong Phan 125-128
Study of Dracaena angustifolia : I - New spirostanol sapogenins from roots and rhizomes Tóm tắt PDF
Quan Le Tran, Qui Kim Tran, Shigetoshi Kadota 122-124


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP