T. 46, S. 3 (2008)

Mục lục

BÀI BÁO

Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng nano-compozit Ppy/α –Fe2O3 được tổng hợp điện hóa khi có mặt các chất hoạt động bề mặt Tóm tắt PDF
Nguyen Thị Lê Hiền, Nguyễn Đăng Đức 263-267
Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natri phot phat trong nước đã khử oxi Tóm tắt PDF
Vũ Đình Huy, Phạm Thị Ánh Phi 268-273
Hiện tượng biến động oxi hóa - khử PANi trong quá trình tổng hợp điện hóa bằng phương pháp CV Tóm tắt PDF
Lê Xuân Quế, Đinh Văn Dũng 274-280
Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ Curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja naja) Tóm tắt PDF
Trần Đình Toại 281-285
Nghiên cứu tổng hợp axit glycolic bằng phương pháp oxi hóa etylen glycol trên hệ xúc tác Au/Al2O3 và Au/C Tóm tắt PDF
Hồ Sơn Lâm 286-291
Nghiên cứu thành phần hóa học cây xích thược (Paeonia veitchii Lynch. var beresowskii Tóm tắt PDF
Phạm Hải Yến, Phan Văn Kiệm, Lê Ngọc Thanh 292-297
Liên kết hiđro một electron: tương tác giữa gốc CH3 với HCNO và HNCO Tóm tắt PDF
Nguyen Tiến Trung, Trần Thành Huế, Nguyễn Minh Thọ 298-303
Phân tích so sánh tính chất xốp của vật liệu silica rây phân tử mao quản trung bình có cấu trúc lục lăng SBA-15 và MCM-41 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Sơn 304-308
Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydryl (-SH) cho sự ô nhiễm asen và đồng của cây rau má (Centella asiatica) Tóm tắt PDF
Nguyen Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Cửu Khoa 309-313
Tổng hợp và đặc trưng của xúc tác SO2-4/Al2O3 - ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi, Nông Hồng Nhạn 314-319
Phân tích phổ khối lượng của một số phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon Tóm tắt PDF
Chu Đình Kính, Phan Thị Hồng Tuyết 320-325
Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ lót epoxy chứa polypyrol Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Hiền 326-331
Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của nhôm oxit cấu trúc nano bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Núi 332-338
Chế tạo và nghiên cứu tính chất chịu oxi hóa nhiệt của vật liệu nanocompozit polyetylen ghép silicon/nanoclay Tóm tắt PDF
Đào Thế Minh 339-344
Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học trên cơ sở nhựa polylactic axit gia cường bằng sợi nứa (Neohouzeaua dullôa). Phần I. Đánh giá ảnh hưởng của phương pháp xử lý đến tính chất sợi nứa dùng để chế tạo vật liệu polyme phân hủy sinh học Tóm tắt PDF
Trần Vĩnh Diệu 345-351


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP