T. 45, S. 5 (2007)

Mục lục

BÀI BÁO

Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3α-hydroxy-lup-20 (29)-EN-23,28 với axit amin Tóm tắt PDF
Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung 531-535
Lắng đọng hóa học cácbon từ pha hơi (CVD) vào vật liệu graphit lỗ xốp nanomet tạo pyrographit tỷ trọng cao Tóm tắt PDF
Đặng Văn Đường, Nguyễn Vĩ Hoán, Lê Thị Thoa 536-541
Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn trên cơ sở epoxy với sự có mặt của polyindol lai tạp axit indol-3 butyric Tóm tắt PDF
Trịnh Anh Trúc, Lê Kim Anh, Nguyễn Thị Lê Hiền, Tô Thị Xuân Hằng 542-547
Vật liệu aluminosilicat mao quản trung bình từ cao lanh Tóm tắt PDF
Phạm Minh Hào, Tạ Ngọc Đôn, Hoàng Trọng Yêm 548-552
Kết tinh phân đoạn axit béo không no nhiều nối đôi từ dầu cá trích và cá basa Tóm tắt PDF
Lại Mai Hương 559-564
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Ti-SBA-15 thủy tinh lỏng Việt Nam và tính chất xúc tác trong phản ứng oxi hóa α-pinen Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hòai Nam 565-569
Paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin phân lập từ cây bạch thược (Paeonia lactiflora Pall.) Tóm tắt PDF
Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Hữu Tùng, Trần Hồng Quang, Châu Văn Minh 570-574
Nghiên cứu chế tạo điện cực PbO2/Ti và tính chất điện hóa của chúng trong môi trường chất điện ly Tóm tắt PDF
Trịnh Xuân Sén, Trương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Lộc, Trần Quốc Tùy 575-579
Nghiên cứu tổng hợp màu vàng Zr1-xPrxSiO4 sử dụng công nghiệp sản xuất gạch men Tóm tắt PDF
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 580-585
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của europi với L. Methionin Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thủy 586-589
Chế tạo nanocompozit trên cơ sở cao su nhiệt dẻo polyvinylclorua/cao su butadien – acrylnitril và nanoclay bằng phương pháp lưu hóa động Tóm tắt PDF
Đào Thế Minh, Hoàng Tuấn Hưng, Đỗ Quang Kháng, Nguyễn Văn Hội 590-594
Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đức, Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú 595-599
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất 1,4-dihydropyridin dự đoán có hoạt tính sinh học Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Đức, Phan Đình Châu, Trần Quang Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Lê Khoa, Phan Thị Phương Dung 600-603
Nghiên cứu sự gắn kết Co trên DNA bằng phương pháp hồi phục động lực phân tử bán lượng tử Tóm tắt PDF
Đặng Ứng Vận 604-608
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất eugenol và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của chúng Tóm tắt PDF
Phạm Lê Hoan, Lê Xuân Quế 609-613
Khảo sát khả năng gắn kết Co của các bazơ nitơ trong chuỗi DNA bằng phương pháp hồi phục bán lượng tử Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Ứng Vận 614-618
Nghiên cứu đặc điểm đường đẳng nhiệt hấp phụ nitroglyxerin từ pha lỏng bằng một số loại than hoạt tính Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Khuê, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Văn Hoàng, Đõ Bình Minh 619-623
Khảo sát khả năng ức chế ăn mòn thép CT3 của bốn dẫn xuất amit từ axit béo tổng hợp C8-C18 Tóm tắt PDF
Đinh Văn Kha, Nguyễn Thế Nghiêm, Ngô Thị Thuận, Lê Xuần Quế 624-627


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP