Chi tiết về Tác giả

Anh Sơn, Hoàng

  • T. 46, S. 2 (2008) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha, hai pha của các nhựa polyeste không no và nanosilica
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP