Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Vi

  • T. 47, S. 6 (2009) - BÀI BÁO
    Nghiên cứu sự tạo liên hợp ion của vonfram (vi) với thuốc thử metyl tím 2B (M2B) trong môi trường nước- axeton bằng phương pháp triết trắc quang và khả năng ứng dụng vào phân tích
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP