Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 47, S. 1 (2009) Xúc tác quang micro nanocompozit trên cơ sở TiO2 - nanocacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc Tóm tắt   PDF
Ngô Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Đình Lâm
 
T. 47, S. 3 (2009) Đặc tính điện hoá của điện cực Ti/RuO2 chế tạo từ dạng sol-gel muối ruteni Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Kết, Phạm Thị Phương, Nguyễn Đức Hùng
 
T. 45, S. 3 (2007) Đặc trưng và tính chất của xúc tác Pt/ZrO2-Al2O3-WO3 tổng hợp bằng phương pháp sol-gel Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi
 
T. 45, S. 4 (2007) Độ ổn dịnh và hoạt tính của xúc tác Pt-SO42-/ZrO2 trong quá trình isome hóa n-hexan Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi
 
T. 46, S. 5 (2008) Động học sự tạo thành phức chất trung gian hoạt động peroxo (PER) trong hệ: H2O - Co2+ - axit xitric (H4L) - H2O2 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Dưỡng, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Xuyến
 
T. 46, S. 1 (2008) Điều chế axit alginic giàu các hợp phần axit polymannuronic và axit polyguluronic bằng phương pháp thuỷ phân Tóm tắt   PDF
Chu Đình Kính;, Trần Vĩnh Thiện, Trần Thái Hoà, Đinh Quang Khiếu
 
T. 47, S. 2 (2009) Điều chế một số chất lỏng ion tetrafluoroborat 1-N-Alkil-3-metilimidazolium trong điều kiện hóa học xanh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Ngọc Thạch
 
T. 46, S. 4 (2008) Điều chế nano alpha-MnO2 theo phương pháp phản ứng pha rắn giữa KMnO4 và Mn(CH3COO)2.4H2O có mặt NaCl làm chất phân tán Tóm tắt   PDF
Dương Phước Đạt, Thái Thị Diệu Hiền, Bùi Quang Cư, Bùi Trung
 
251 - 258 trong số 258 mục << < 6 7 8 9 10 11 


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP