Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành Công Thương Vĩnh Long

Nguyễn Minh Tho

Tóm tắt


Ngành Công Thương Vĩnh Long sớm được hình thành từ những năm đầu thống nhất đất nước, cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu còn yếu kém, chiếm tỷ trọng nhỏ bé trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Qua 37 năm xây dựng và phát triển, ngành Công Thương Vĩnh Long đã từng bước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị máy móc, phương tiện sản xuất kinh doanh để bắt kịp những giai đoạn chuyển mình của đất nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP