Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 50 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

Nguyễn Đăng Tuệ

Tóm tắt


Nguồn tài chính cho KH&CN đang là nút thắt trong quá trình phát triển KH&CN của các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu này trình bày xu hướng chung trên thế giới và Việt Nam về việc đa dạng hóa nguồn tài trợ các hoạt động phát triển KH&CN tại các trường đại học. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhu cầu thành lập quỹ phát triển KH&CN ở các tổ chức giáo dục đại học Việt Nam thông qua phân tích số liệu điều tra do Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động KH&CN tại các tổ chức giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, nguyên nhân cản trở sự phát triển và sự cần thiết của việc thành lập quỹ phát triển KH&CN ở các trường đại học. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị để triển khai thành công mô hình quỹ KH&CN tại các trường đại học ở Việt Nam.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009