Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 52 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TỪ DỮ LIỆU CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 2017

Vũ Thị Thanh Bình, Đỗ Minh Thành

Tóm tắt


Công nghệ thông tin là yếu tố tác động đến quá trình quản lý của cả lĩnh vực tư và lĩnh vực công. Trang bị công nghệ thông tin giúp các địa phương, các đơn vị nâng cao lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của mức độ trang bị công nghệ thông tin và số ngày đăng ký kinh doanh gồm có đăng ký mới và thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ 63 tỉnh, thành phố trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017 và phân tích dữ liệu thông qua kết quả hồi quy đơn biến và các thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cho thấy có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng của mức độ trang bị công nghệ thông tin tốt sẽ làm giảm số ngày thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả kiểm định với độ tin cậy 95% lại không có ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng ngược chiều giữa mức độ trang bị công nghệ thông tin tốt với số ngày đăng ký kinh doanh mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009