Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 52 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TỚI MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Văn Linh, Đặng Ngọc Hùng

Tóm tắt


Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu quả kinh doanh tới mức độ công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc đường dẫn, phân tích qua phần mềm STATA 13, dữ liệu nghiên cứu của 294 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trong 3 năm 2015-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của hiệu quả kinh doanh theo ROA tới mức độ công bố thông tin phát triển bền vững là thuận chiều. Ngoài ra còn có các biến như quy mô doanh nghiệp, biến kiểm soát (Big4, số lượng thành viên hội đồng quản trị) cũng ảnh hưởng thuận chiều tới mức độ công bố thông tin phát triển bền vững. Các biến có ảnh hưởng ngược chiều là biến đòn bẩy tài chính và biến kiểm soát (ngành nghề kinh doanh). Từ những kết quả của nghiên cứu gợi ý một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin phát triển bền vững tại Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009