Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 46 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ SỰ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC ĐẾN HIỆU SUẤT QUẢN LÝ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Vũ Thị Thu Phương, Hoàng Thị Mai Lan

Tóm tắt


Hệ thống thông tin kế toán quản trị ngày càng thể hiện vai trò quan trọng
trong hoạt động quản lý doanh nghiệp hiện nay. Nghiên cứu này đánh giá sự ảnh
hưởng của hệ thống thông tin kế toán quản trị, sự cam kết với tổ chức đến hiệu
suất quản lý. Thông qua điều tra khảo sát bằng bảng hỏi 110 nhà quản lý của 50
DNSX trên địa bàn thành phố Hà Nội, dữ liệu thu thập được phân tích bằng
phương pháp hồi quy đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ sử dụng hệ
thống thông tin kế toán quản trị và sự cam kết với tổ chức có ảnh hưởng đến hiệu
suất quản lý. Theo đó, nếu nhà quản lý có cam kết cao với tổ chức, mức độ sử
dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị trên phạm vi rộng thì khả năng xử lý
thông tin cao hơn, nhờ đó gia tăng hiệu suất quản lý.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009