Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 45 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ LÀM VIỆC ĐẾN SỰ PHÂN HỦY JANUS GREEN B TRONG DUNG DỊCH NƯỚC SỬ DỤNG ZnO/ZHC/AC COMPOSIT

Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Minh Việt, Vũ Anh Tuấn

Tóm tắt


Bài báo này đưa ra cách tổng hợp kẽm oxit và kẽm hydoxit cacbonat mang
trên than hoạt tính (ZnO/ZHC/AC composit) cho sự phân hủy Janus Green B (JGB)
dưới sự chiếu xạ của tia UV. Mẫu ZnO/ZHC/AC được chuẩn bị bằng phương pháp
thủy nhiệt với sự có mặt của hexametylen tetramin (HMTA) tại pH = 8,0 và
không sử dụng quá trình nung. Mẫu tổng hợp được đặc trưng bởi XRD, FE-SEM,
BET và đẳng nhiệt hấp phụ N2. Đặc biệt, các ảnh hưởng của các thông số làm việc
như lượng xúc tác, nồng độ ban đầu của chất màu, giá trị pH ban đầu và nguồn
sáng được nghiên cứu một cách chi tiết. Bên cạnh đó, tốc độ quang phân hủy của
JGB trên xúc tác cũng được đánh giá bằng việc sử dụng mô hình phản ứng bậc 1.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009