Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN: MINH CHỨNG TỪ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Trương Thanh Hằng, Nguyễn La Soa

Tóm tắt


Nghiên cứu này phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố tài chính đến việc lựa
chọn chính sách kế toán để điều chỉnh lợi nhuận của các DN sản xuất niêm yết trên thị
trường chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 100 DN sản xuất
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2011-2015. Áp dụng mô
hình Friedlan (1994), xác định biến phụ thuộc DA (Phần lợi nhuận dồn tích có thể
điều chỉnh) và các biến độc lập trong nghiên cứu, gồm: Quy mô DN (SIZE); Tỷ suất chi
phí lao động trên doanh thu thuần (LCRATE); Hệ số dự báo nguy cơ phá sản DN
(ZSCORE); Chi phí thuế thu nhập DN (TAXCOST); Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS);
Hiệu quả hoạt động tài chính (PERF); Hệ số nợ (DEBT); Lợi nhuận dồn tích (TA). Kết
quả phân tích dữ liệu cho thấy, biến TAXCOST và ZSCORE có mối quan hệ ngược chiều
với biến phụ thuộc DA (DN có xu hướng vận dụng các chính sách kế toán để điều
chỉnh giảm, "che giấu" bớt lợi nhuận); các biến SIZE, LCRATE, EPS, PERF có mối quan
hệ thuận chiều với biến phụ thuộc DA (DN có xu hướng vận dụng các chính sách kế
toán để điều chỉnh tăng, "thổi phồng" lợi nhuận).

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009