Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA CSR ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỦY LỢI TỈNH VĨNH PHÚC

Lê Thùy Hương, Đặng Anh Minh

Tóm tắt


Trách nhiệm xã hội là xu hướng mà các doanh nghiệp ngày nay muốn thực
hiện. Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa việc thực hiện trách nhiệm xã
hội của các doanh nghiệp thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc với sự hài lòng của khách
hàng đối với các doanh nghiệp này. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương
pháp định lượng với số mẫu là 267 người dân tỉnh Vĩnh Phúc, dữ liệu được xử
lý bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả cho thấy, các biến độc lập đo lường CSR có
ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của khách hàng, trong đó Chất lượng sản
phẩm ảnh hưởng nhiều nhất, Sự đồng cảm với khách hàng ảnh hưởng ít nhất.
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nhằm tăng cường việc thực
hiện CSR của doanh nghiệp thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó gia tăng
sự hài lòng của người dân.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009