Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 55 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ CỦA PIN MẶT TRỜI VỚI VẬT LIỆU PEROVSKITE

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đức

Tóm tắt


Perovskites đang hứa hẹn các vật liệu hấp thụ thế hệ tiếp theo cho các tế
bào năng lượng mặt trời có chi phí thấp và hiệu quả cao. Mặc dù các tế bào
perovskite được cấu hình tương tự như các tế bào năng lượng mặt trời cổ điển,
vận hành của chúng cũng có những đặc thù và đòi hỏi sự phát triển của một mô
hình vật lý mới để nghiên cứu những tính chất, từ đó tối ưu hóa các tế bào và
nâng cao hiệu suất của tấm pin. Bài báo này phát triển một mô hình phân tích
dựa trên cơ sở vật lý để mô tả hoạt động của các loại pin mặt trời perovskite khác
nhau, tính đến các đặc tính không đồng nhất, với các lớp vận chuyển lọc lựa điện
tích và bộ thu điện tích phụ thuộc điện áp. Mô hình này sẽ cho phép các nhà thực
nghiệm mô tả các thông số chính của các tế bào hiện có, hiểu đặc tính nút cổ chai
hiệu suất và dự đoán hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời perovskite và gợi
mở các bước tiếp theo cho sự phát triển công nghệ tế bào mặt trời perovskite.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009