Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 55 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHẬN DIỆN LÃNG PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN CÀ PHÊ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Phạm Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng lãng phí sản xuất tại các nhà
máy chế biến cà phê bột tại Tây Nguyên. Thông qua phương pháp phỏng vấn
chuyên gia và khảo sát bảng câu hỏi 120 nhân viên và cán bộ quản lý tại các doanh
nghiệp, kết quả cho thấy lãng phí trong sản xuất như không có sự cân bằng trong
sản xuất, thiết bị hỏng hóc, không ổn định, quy trình chưa được chuẩn hóa, các thao
tác của công nhân khác nhau, các khuyết tật lặp đi lặp lại không có các biện pháp đề
xuất cải tiến… có mức lãng phí cao. Bài báo đề xuất cần nâng cấp công nghệ, quản
trị hệ thống tồn kho, chuẩn hóa quy trình, xây dựng các chính sách khuyết khích
người lao động đưa ra các sáng kiến cải thiện quy trình, điều này sẽ giúp các nhà
máy giảm thiểu được các lãng phí trong sản xuất.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009