Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Lê

  • S. 44 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ XE MÁY PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ KHI SỬ DỤNG BỘ XÚC TÁC GIÀU HYĐRO Cu-Ni/Al2O3 SAU KHI CHẠY BỀN 5.000KM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009