Chi tiết về Tác giả

Bàng, Nguyễn Văn Tạp chí Khoa học và Công nghệ

  • S. 50 (2019) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    XÂY DỰNG THUẬT TOÁN THÍCH NGHI THEO MÔ HÌNH MẪU TRONG VÒNG ĐIỀU KHIỂN TÊN LỬA TỪ XA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009