Chi tiết về Tác giả

Bá Nghiễn, Nguyễn

  • S. 48 (2018) - KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU BẢO MẬT DỊCH VỤ WEB, ỨNG DỤNG VÀO VIỆC TRUYỀN VÀ NHẬN DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009