Chi tiết về Tác giả

Thanh Hải, Đặng Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt