Chi tiết về Tác giả

Thế Quyền, Ngô Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội