Chi tiết về Tác giả

Hồng Tân, Nguyễn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên