Chi tiết về Tác giả

Minh Huyền, Nguyễn Thị Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội