Chi tiết về Tác giả

Hoàng Thắng, Tạ Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt