Chi tiết về Tác giả

Quý, Thái Duy Faculty of Information Technology, Dalat University (Viet Nam)