Chi tiết về Tác giả

Tiến Vũ, Trương Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng