Chi tiết về Tác giả

Đức Dũng, Trần Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng