Chi tiết về Tác giả

Nhân Văn, Võ Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng