S. 3 (2019)

Mục lục

Bài viết

Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Kim Liên 1
Nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu: Ngành bất động sản trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Dung 10
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Hằng 20
Thực trạng, giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt PDF
Khổng Văn Thắng 32
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người dân tại thành phố Trà Vinh Tóm tắt PDF
Hồ Mỹ Dung, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thị Phương Uyên, Nguyễn Phi Phụng 44
Mối quan hệ của phong cách lãnh đạo chuyển đổi, tổ chức học tập và hiệu quả tài chính của các DNNVV tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung 57
Nghiên cứu tác động của nhân cách đến việc sử dụng facebook: Tình huống tại miền Trung Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Kim Tuấn, Hồ Tấn Đạt 65
Phân tích ảnh hưởng của việc nhận thức về thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành thực phẩm đóng hộp đến ý định mua lại của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trương Huỳnh Anh, Ngô Mỹ Trân 75
Vai trò của liên kết sản xuất trong phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thanh Huyền 93
Sự tác động của kinh tế ngầm đối với kinh tế, xã hội và pháp luật Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh Hưng 106
Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thể chế ổn định kinh tế vĩ mô và bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Dũng Anh 112