Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ĐỘ SÂU BÓN PHÂN ĐẠM DẠNG VIÊN NÉN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT NGÔ TẠI HUYỆN VĨNH LỘC TỈNH THANH HÓA

Trần Đức Thiện, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tất Cảnh

Tóm tắt


      Quản lý tốt phân đạm cung cấp đủ đạm cho cây để tối đa năng suất và lợi nhuận trong khi đó giảm thiểu sự mất đạm. Thí nghiệm này được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng khoảng cách và độ sâu bón phân đạm dạng viên nén đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô lai C919. Thí nghiệm được tiến hành ở vụ Đông năm 2012 và vụ Xuân năm 2013, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Thí nghiệm hai nhân tố, khoảng cách bón phân nén (K) có 3 mức (K1: 5 cm; K2:10 cm; K3:15 cm) và độ sâu bón phân (D) có 4 mức: (D1: 5 cm; D2: 10 cm; D3: 15 cm; D4: 20 cm);

khoảng cách được xác định so với hạt ngô sau khi gieo; độ sâu bón phân được xác định so với bề mặt của luống ngô sau khi san phẳng. Tổng số có 12 công thức (K1D1; K1D2; K1D3; K1D4; K2D1; K2D2; K2D3; K2D4; K3D1; K3D2; K3D3; K3D4) được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB) với 03 lần nhắc lại. Diện tích mỗi ô thí nghiệm 14 m2, mật độ trồng 5,9 vạn cây/ha. Lượng phân bón: 8 tấn phân chuồng, 120 kg N (dạng viên nén), 90 P2O5, 90 K2O/ha. Bón phân đạm dạng viên nén 01 lần khi gieo hạt; bón 4 viên phân/01 gốc ngô. Kết quả nghiên

cứu cho thấy, năng suất ngô đạt cao nhất khi bón đạm ở khoảng cách 10cm so với hạt ngô sau gieo cho năng suất cao nhất (73,8 tạ/ha ở vụ Đông năm 2012, 75,2 tạ/ha ở vụ Xuân năm 2013) và ở độ sâu 10 cm (đạt 75,1 tạ/ha ở vụ Đông năm 2012, 76,6 tạ/ha ở vụ Xuân năm 2013). Năng suất thực thu ngô đạt cao nhất ở độ sâu bón 10cm và cách hạt ngô 10cm. Vụ Đông năm 2012 năng suất đạt 78,6 tạ/ha và vụ Xuân năm 2013 đạt 81,0 tạ/ha.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004