Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 4 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA KCl ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY HÀNH HƯƠNG (Allium fistulosum L.)

Võ Minh Thứ

Tóm tắt


     Bình Định là một trong những tỉnh trồng nhiều cây rau gia vị có giá trị như ớt, kiệu, hành, đặc biệt là cây hành hương. Cây hành hương là loại gia vị có tính đặc sản địa phương, được trồng từ lâu đời trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Phù Cát là huyện có diện tích trồng hành hương lớn nhất. Để tăng năng suất hành, người dân đã chú trọng nhiều biện pháp chăm sóc, đặc biệt là phân bón. Tuy nhiên, việc bón phân không cân đối và thiếu kali đã không làm tăng năng suất mà còn làm cho cây hành dễ bị bệnh (kali là yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự tổng hợp các hợp chất hydratcarbon, làm tăng khả năng chịu hạn, chịu nóng và chống đổ ngã cho cây thân thảo (Horst Marchner, 1996). Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu bón phân KCl ở các mức 160, 170, 190, 220kg K2O/ha. Kết quả nghiên cứu cho thấy cung cấp phân bón kali ở mức 190kg là thích hợp nhất đối với cây hành hương. Với mức bón trên nhiều chỉ tiêu hóa sinh như: Hàm lượng chất khô, vitamin C, nguyên tố khoáng P, N, Ca đều cao hơn so với các mức bón khác, đặc biệt năng suất tăng 22% so với mức bón 170 K2O/ha.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004