Chi tiết về Tác giả

Phong, PGS, TS. Bùi Đình

  • S. 1 (2012) - GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
    Vận dụng quan điểm về mối quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187