Chi tiết về Tác giả

Quân, ThS. Đỗ Văn

  • S. 2 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Vấn đề giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - Qua một số nghiên cứu gần đây
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187