Chi tiết về Tác giả

Tùng, ThS. Lê Mạnh

  • S. 2 (2012) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Chính trị. ISSN: 1859-0187